เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน

Miss.Thathinee  Srichan  (MIND) 5411200370 Education for early childhood. Chandrakasemrtajabhat university.

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตารางสอบ

วิชาการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (EAED2204)


วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน ครั้งที่16

วิชาการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (EAED2204)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2556

กลุ่มเรียน102    วันศุกร์ เวลา14:10-17:30น.


เนื้อหาที่เรียน
     -อาจารย์นำผลงานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยมาให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง

     -อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมานำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
        -หน่วยข้าว (กลุ่มดิฉัน)
        -หน่วยสับปะรด
 


บรรยากาศในการเรียน
     -เพื่อนๆนำสื่อที่ใช้ประกอบการสอนมานำเสนอได้เป็นอย่างดีและเพื่อนๆตั้งใจฟังกลุ่มที่ออกมานำเสนอ มีส่วนน้อยที่คุยกันแต่ก็ไม่ได้รบกวนเพื่อนที่นำเสนอ
การนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้
     -รู้จักวิธีการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน  การออกไปพูดหน้าชั้นเรียน การเตรียมความพร้อมในการทำงานเป็นกลุ่มและได้รับความรู้ในเกี่ยวกับเทคนิคในการสอนเด็กปฐมวัยด้านคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้

หมายเหตุ : อาจารย์นัดนักศึกษาสอบ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิจัย

                 สรุปวิจัย เรื่องทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ / แสงเดือน วิมลรัตน์


                    วิจัยเรื่อง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้   ผู้จิจัยแสงเดือน วิมลรัตน์  
                    ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม  โดยใช้กับเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุ 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน  ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ๆละ3วัน วันละ20-30 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
2.แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
สรุปผลการวิจัย 
     1.เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี
     2.เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยชู้ปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมและรายด้าน คือด้านการจำแนกเปรียบเทียบ ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการเรียงลำดับ และด้านการรู้ค่าจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความรู้ที่ได้รับ
     ได้เห็นถึงวิธีการทำวิจัย  การสังเกตเด็กและได้รับความรู้ว่าเกี่ยวกับเด็กในการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของจริง  เด็กจะเกิดความสนใจ กระตือรือร้นมากในการทำกิจกรรมและในการจัดกิจกรรมครูไม่ควรกำหนดเวลาตายตัวและไม่ควรเร่งเด็กในขณะที่ทำกิจกรรมเพราะเป็นการชะงักการเรียนรู้


 


วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน ครั้งที่15

วิชาการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (EAED2204)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2556

กลุ่มเรียน102    วันศุกร์ เวลา14:10-17:30น.


เนื้อหาที่เรียน
     -อาจารย์ให้นักศึกษานำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
        -หน่วยไข่ 
        -หน่วยผลไม้
ตัวอย่างวิธีการสอน หน่วย "ผลไม้"
วันที่ 1  ชนิด

-เริ่มต้นด้วยการสอนให้เด็กรู้จักชนิดของผลไม้ โดยใช้คำถามในการถามเด็กว่า "เด็กๆรู้จักผลไม้อะไรบ้าง"
-นำผลไม้มาใส่ตะกร้่าพร้อมหาอะไรมาปิด แล้วให้เด็กๆทายว่าในตะกร้ามีผลไม้อะไรบ้าง หลังจากนั้นให้เด็กๆช่วยกันตอบ
-ถามคำถามเด็กๆต่อว่า "เด็กลองบอกครูซิคะว่าในตะกร้ามีผลไม้กี่ผล" เด็กๆตอบ หลังจากนั้นครูให้เด็กๆช่วยกันนับโดยครูเป็นผู้หยิบผลไม้ออกมาวาง พอนับเสร็จก็นำตัวเลขมาวางไว้แทนค่า
-ให้ตัวแทนเด็กออกมาหยิบผลไม้ที่ไม่มีสีแดงออกมาไว้อีกตะกร้าและนับผลไม้ที่มีสีแดงมีกี่ผล ผลไม้ที่ไม่มีสีแดงมีกี่ผลและทั้งหมดมีกี่ผล
วันที่ 2 ลักษณะ
-ส่งผลไม้ให้เด็กสัมผัสผิว  ดูรูปทรง  สี และดมกลิ่น หลังจากนั้นครูและเด็กร่วมกันสรุปลงในตาราง
วันที่ 3 ประโยชน์
-ทบทวนของวันที่2 ความเหมือนความแตกต่าง
-เล่านิทานที่เกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้ (ระยะทาง ตำแหน่ง ทิศทาง)
วันที่ 4 cooking (ทำอาหาร)
วันที่ 5 การถนอมอาหารเรื่องกล้วย (สาธิตการถนอมอาหาร)
บรรยากาศในการเรียน
     -เพื่อนๆที่ออกมานำเสนองานได้เตรียมสื่อที่ใช้ประกอบการสอนมาได้เป็นอย่างดี ส่วนเพื่อนๆในห้องตั้งใจฟังและให้ความสนใจเพื่อนที่ออกไปนำเสนอ
การนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้
     -เห็นตัวอย่างการสอนในด้านคณิตศาสตร์ในแต่ละวัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้
งานที่ได้รับมอบหมาย
     -ให้นักศึกษากลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอเตรียมตัวและนำเสนอในสัปดาห์หน้า