เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน

Miss.Thathinee  Srichan  (MIND) 5411200370 Education for early childhood. Chandrakasemrtajabhat university.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หน่วย ข้าววันที่ 1  ประเภทของข้าว
-เริ่มต้นด้วยการสอนให้เด็กรู้จักประเภทของข้าว  โดยใช้คำถามในการถามเด็กว่า "เด็กๆรู้จักข้าวอะไรบ้าง"
-นำข้าวที่ได้ใส่ถงเตรียมไว้แล้วมาใส่ตะกร้่าพร้อมหาอะไรมาปิด แล้วให้เด็กๆทายว่าในตะกร้ามีข้าวอะไรบ้าง หลังจากนั้นให้เด็กๆช่วยกันตอบ
-ถามคำถามเด็กๆต่อว่า "เด็กลองบอกครูซิคะว่าในตะกร้ามีข้าวอยู่กี่ถุง" เด็กๆตอบ หลังจากนั้นครูให้เด็กๆช่วยกันนับโดยครูเป็นผู้หยิบถุงข้าวออกมาวาง พอนับเสร็จก็นำตัวเลขมาวางไว้แทนค่า
-ให้ตัวแทนเด็กออกมาหยิบถุงข้าวสารเหนียวออกมาไว้อีกตะกร้าและนับถุงข้าวสารเหนียวว่ามีอยู่กี่ถุง หลังจากนั้นครูให้เด็กนับข้าวสารเจ้าว่ามีกี่ถุง พร้อมสรุปจำนวนทั้งหมด
วันที่ ลักษณะของข้าว
-ส่งถุงข้าวให้เด็กสังเกตสี  ขนาด  รูปทรง พื้นผิว โดยครูส่งให้เด็กทีละประเภทและหลังจากนั้นครูและเด็กร่วมกันสรุปลงในตาราง
วันที่ 3 ส่วนประกอบ
-ทบทวนเด็กๆว่า ข้าวสารเจ้าสีอะไรและข้าวสารเหนียวสีอะไร
-ถามคำถามเด็กว่าเด็กๆรู้จักรวงข้าวไหม  ส่วนประกอบ หน้าที่ของข้าวว่ามีอะไรบ้าง
-ครูสอนเกี่ยวกับส่วนประกอบของข้าวและให้ตัวแทนเด็กออกมาติดคำที่ส่วนประกอบของข้าว
วันที่ 4 ประโยชน์
-ทบทวนของวันที่2 ความเหมือนความแตกต่างของข้าวทั้ง2อย่าง
-หาข้อมูลเรื่องประโยชน์ หลังจากนั้นเอามาเรียงลำดับ
-เล่านิทานที่เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าว (ระยะทาง ตำแหน่ง ทิศทาง)  ถามประโยชน์ของข้าว  ดึงมาสู่การประกอบอาหาร ให้เด็กมีคนละ1คะแนนแล้วมาติดอาหารที่เด็กๆได้เสนอมาว่าอยากทำอะไรมากที่สุด
วันที่ 5 cooking (ทำอาหาร)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น